top of page

Welkom!

Onze website is onder constructie.

We werken aan een keuze menu tussen onze 2 rassen en een website in Nederlands en Engels.

Totdat dat klaar is,

klik hier om voor de oude startpagina

Somali kittens verwacht!!

We expect Somalikittens!!

Welcome!

Our website is under construction.

We are working on a website with a choice menu for our 2 breeds and make the website

available in Dutch and English.

Meanwhile, click here for the old startingpage ( still in Dutch)

bottom of page